Kontakt
ZCC Cutting Tools Europe

Zawsze chętnie pomożemy

Olga Hahn Customer Service Poland

customerservice-pl@zccct-europe.com

Ogólne Warunki Handlowe

1. Informacje ogólne

Poniższe warunki sprzedaży i dostaw obowiązują dla wszystkich ofert i zamówień. Wszelkie odmienne uzgodnienia lub warunki Klienta są ważne tylko wówczas, jeśli zostały wyraźnie zaakceptowane przez Dostawcę w formie pisemnej.

 

2. Oferta i dokumenty techniczne

Oferty są zasadniczo niewiążące. Stają się one wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę. Ilustracje zawarte w ofercie. Rysunki i wymiary należy traktować jako przybliżone.

 

3. Wartość zamówienia

O ile nie uzgodniono inaczej, minimalna wartość zamówienia wynosi 150 € netto. Standardowe płytki obracane są dostarczane tylko w opakowaniach po 10 sztuk (wyjątek: płytki CBN/PKD, WSP o większych wymiarach).

 

4. Dostawa

Dostawca dokłada wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionych terminów, kiedy tylko jest to możliwe. W przypadku wystąpienia przeszkód, którym Dostawca nie może zapobiec mimo zachowania należytej staranności, niezależnie od tego, czy wystąpią one u niego, u Klienta czy u osoby trzeciej, w szczególności w wyniku strajku, blokady, opóźnień w produkcji lub transporcie, wszelka odpowiedzialność lub roszczenia odszkodowawcze zostają zniesione. Opóźnienie w dostawie nie zwalnia z obowiązku odbioru. Oferty z magazynu są uwarunkowane wcześniejszą sprzedażą innemu nabywcy. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie z przyczyn produkcyjnych dopuszczalne są dostawy do 10% powyżej lub poniżej uzgodnionej ilości. Rozliczenie odbywa się na podstawie dostarczonej ilości.

 

5. Ceny

Oferowane ceny są cenami za sztukę z opłaconym cłem z magazynu Niemcy z doliczeniem specjalnego opakowania, kosztów wysyłki i podatku VAT, a także cła poza UE.

 

6. Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne w całości bez odliczeń w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia. W przypadku zwłoki Dostawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odpowiednich kosztów krótkoterminowych kredytów bankowych, co nie oznacza, że płatność nie jest już wymagalna ani że została w jakikolwiek sposób odroczona. Dopuszcza się wstrzymanie płatności lub kompensatę wzajemnych zobowiązań tylko wtedy, gdy zostały one zaakceptowane przez Dostawcę i są wymagalne do zapłaty lub prawomocnie ustalone.

 

7. Wysyłka i przejście ryzyka

Korzyści i ryzyko przechodzą na Klienta najpóźniej w momencie dostawy loco fabryka, a w przypadku przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi w momencie tego przekazania. W przypadku braku terminowych instrukcji ze strony Klienta spedytor lub przewoźnik zostanie określony przez Dostawcę. Ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty jest zawierane wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta i na jego koszt.

 

8. Reklamacje i gwarancja

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy niezwłocznie po jej otrzymaniu i pisemnego zgłoszenia ewentualnych wad w ciągu 2 tygodni. Materiał posiadający możliwe do udowodnienia wady, które niweczą lub zmniejszają jego wartość lub przydatność do normalnego użytku, zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. Wszelkie dalsze roszczenia włącznie z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad lub skutków wad są wykluczone.

 

9. Zwroty

Klient ma prawo do odesłania towaru tylko w okresie 30 dni i po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Dostawcą. Bez takiej pisemnej zgody Dostawca jest upoważniony do nieprzyjmowania zwrotów wysyłanych nieopłaconą przesyłką i niezatwierdzonych. Towar należy zwrócić w nienagannym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Jeśli zwrot nie nastąpił z winy Dostawcy, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 15%, nie mniejsza jednak niż 15 €. Produkty wykonywane na zamówienie zasadniczo nie podlegają zwrotowi. Noty uznaniowe za towar: Jeśli udzielana jest nota uznaniowa za towar, jej wysokość wynika z kwoty pierwotnej faktury / wartości towaru.

 

10. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego z Klientem.

 

11. Miejsce wykonania i właściwość miejscowa sądu

Miejscem wykonania i właściwością miejscową sądu dla wszystkich zobowiązań umownych jest siedziba dostawcy. Dostawca jest jednak uprawniony do podjęcia kroków prawnych przeciwko Klientowi w jego siedzibie. Stosunek prawny jest regulowany wyłącznie przez prawo niemieckie. W uzupełnieniu do niniejszych warunków obowiązują branżowe Ogólne Warunki Dostaw.